Ataque básico
by on
Ataque básico
by on

Ataque básico
Ataque básico

Mostrar: Ataque a +0
Recargar: (proficiencia) Ataque a +0.
Roba 1 carta o ataca otra vez perdiendo 4 PA
Descartar: Ataque a -3 dos veces, pierde 1 PA
Eliminar: (proficiencia) Ataque a -2 dos veces
pierde 1 PA

Love this card?

Support Ibar's creations
with a gift of Premium Membership!

Gift

Card Comments