ASMEIAS

Poems by Yoshikazu Takahashi of Bluebeard/As Meias, and my own.